Close

术语表

铍青铜合金

Glucidur ou glucydur | Glucidur (Glucydur) | グリュシデュール

一种弹性高、硬度强,无磁性和耐腐蚀的合金,用于制造单一金属的摆轮、擒纵机构和摆轮游丝。

Terms with the same letter

铍青铜合金